استفاده از هوش مصنوعی برای یپش بینی شیوع کرونا در آمریکا | ایتنا