پارچه هوشمند مایکروسافت می‌تواند اشیاء روی خود را تشخیص دهد