گرافیک NVIDIA PG132 SKU35 با چیپ GA102 برای مقابله با 6800XL