تصویر چیپ RTX 3070 GA104-300 – میان رده دوست داشتنی