تعداد کاربران فعال آیفون در ماه گذشته از مرز یک‌میلیارد کاربر گذشت | زومیت