کتابی که سرگذشت شکست و موفقیت کارآفرینان را در تولید فناوری حکایت می‌کند | عصرارتباط