تعداد آیفون های فعال در جهان از مرز 1 میلیارد دستگاه گذشت!