کالبد شکافی هواوی میت 40 پرو: همان همیشگی با چینش جدید