نقشه جهانی تقاضا برای Xbox Series X و PS5 نشان از برتری نماینده سونی دارد