رکوردشکنی سامسونگ در درآمد – سه ماهه پر بار سوم سال 2020 در بازار گوشی