سونی فاصله چند ساله با هدست واقعیت مجازی PSVR 2 را تائید کرد