گزارش مالی جدید فیسبوک – عملکرد قابل قبول شبکه اجتماعی محبوب قدیمی