عملکرد رهگیری پرتو Radeon RX 6800 افشا شد – بهتر از RTX 3070؟