احتمال صدور مجوز تأمین قطعات مورد نیاز هواوی برای چند شرکت | زومیت