اولین تصویر چیپ های Rocket Lake – نمونه‌های مهندسی در دست تولید کنندگان