تسهیل صادرات دانش‌بنیان‌ها منجر به خلق ثروت می شود | عصرارتباط