زمان معرفی Instinct MI100 با معماری CDNA – رقابت با Nvidia A100