فضای در دسترس Xbox Series S برای دانلود بازی و برنامه فقط 364 گیگابایت است