دل با پروژه Apex مزایایی ویژه به مشتریان سرویس‌های ابری ارائه می‌دهد | زومیت