بنابی: ایران دارنده بیشترین کاربر اینترنت در خاورمیانه است