جلوگیری از مسافرت مبتلایان کرونا با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک