فروش دوربین در سال ۲۰۲۰ پیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است | زومیت