چشم‌انداز امیدوارانه هوآوی برای بازگشت به روزهای اوج با سرعت بیشتر