کارخانه MSI در شهر شنژن چین روز پنجشنبه گذشته دچار آتش سوزی شد