ایران سال آینده، ربات انسان‌نما به مدار زمین می‌فرستد | زومیت