سومین سایت 5G ایران، در دانشگاه تربیت‌مدرس راه‌اندازی شد | عصرارتباط