دو نمونه M1 MacBook Air عرضه خواهد شد – یک هسته گرافیکی کمتر