رفع انحصار شرکت زیرساخت برای تبدیل نشدن به یک صداوسیما و مخابرات!