کنسول دستی GDP Win 3 در حین اجرای ویچر 3 مشاهده شد