دنیای جدیدی از ایموجی و چندین قابلیت جدید در iOS 14.2 | ایتنا