پارلر، رقیب توییتر، از زمان انتخابات آمریکا تقریبا ۱ میلیون بار دانلود شده است | زومیت