پارلر، رقیب توییتر، از زمان انتخابات آمریکا یک میلیون بار دانلود شده است | زومیت