(بروزرسانی: کوالکام تأیید کرد) مجوز کوالکام برای فروش چیپ به هواوی صادر شده است!