جهرمی دلیل اصلی افت کیفیت اینترنت را فیلترینگ عنوان کرد!