اجی مجی؛ تکنولوژی آموزشی دروس ابتدایی در دوران کرونا | زومیت