Menu

می‌توان با کار مشترک زمینه حل مسائل بین وزارتخانه‌ها را فراهم کرد

می‌توان با کار مشترک زمینه حل مسائل بین وزارتخانه‌ها را فراهم کرد
خبرگزاری مهر

وزیر نیرو با تاکید بر کار مشترک میان وزارتخانه در حل و فصل مسائل گفت: دولت توابع هدف مشترک است.

وی افزود: گاهی لازم است چیزی روی کاغذ بیاید و امضا شود، اما دولت یعنی این که دستگاه‌ها بتوانند مسئله مشترک تعریف و حل کنند. دولت به معنای این است که بتوانیم زمینه کار مشترک، حل مسائل مشترک را فراهم کنیم؛ یعنی باید یک مدل عملیاتی نشان دهیم که این اتفاق در خیلی از دستگاه‌های دیگر هم بیفتد. تقدیر وزیر ارتباطات از وزارت نیرو برای همکاری با اپراتورها

محمدجواد آذری جهرمی گفت: ما به منظور توسعه خدمات در وزارت ارتباطات، نیازمند مشارکت بیشتر وزارت نیرو هستیم.

وی ضمن استقبال از ایده تشکیل کارگروه مشترک افزود: باید به فرمولی برسیم که ابزاری برای مدیریت امور مشترک داشته باشیم.