لیست اسامی کابینه الکاظمی به دست پارلمان عراق رسید | ایسنا