یونیسف: 2019 رکورددار کودکان آواره بر اثر خشونت و درگیری | فارس