کرونا| ابتلای 3392 تن در افغانستان؛ شمار قربانیان از مرز 100 نفر گذشت | فارس