سفارت آمریکا ارسال نامه به مالکی را تکذیب کرد | ایسنا