درخواست فریدمن از رژیم صهیونیستی برای تسریع در اجرای پرونده الحاق کرانه باختری | ایسنا