الکاظمی فهرست نهایی کابینه را به پارلمان ارائه کرد | مشرق