نامه رئیس اداره مسلمانان قفقاز به ترامپ با موضوع لغو تحریم‌ها علیه مردم ایران | ایسنا