اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در نیروگاه اتمی بوشهر | فارس