لوموند از نفوذ ۳۰۰۰ عضو داعش از سوریه به شمال شرق عراق خبر داد | ایسنا