صدور مجوز اقامه نماز جمعه و برگزاری مراسم کلیسا در لبنان | ایسنا