درخواست فلسطین از دبیرکل سازمان ملل برای توقف الحاق کرانه باختری | فارس