درخواست فلسطین از سازمان ملل برای ممانعت از اجرای طرح الحاق در کرانه باختری | ایسنا