یادداشت رسمی ایران به افغانستان و آمادگی برای بررسی ادعاها درباره اتباع افغان | فارس