مرزهای ایران با افغانستان؛ مرزهای صلح و دوستی | مشرق